Vanwege drukte worden op dit moment geen nieuwe klanten aangenomen. Vaste klanten kunnen telefonisch een afspraak maken via 06-13995646.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Medisch Pedicure Thea Broeks en een cliënt waarop Medisch Pedicure Thea Broeks deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Medisch Pedicure Thea Broeks zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via de website worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Medisch Pedicure Thea Broeks door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Medisch Pedicure Thea Broeks 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Medisch Pedicure Thea Broeks de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij verhindering van de afspraak door Medisch Pedicure Thea Broeks, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Medisch Pedicure Thea Broeks vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contant of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Medisch Pedicure Thea Broeks Medisch Pedicure Thea Broeks is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen. Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut.

5. Stagiaires in de praktijk

Bij Medisch Pedicure Thea Broeks lopen stagiaires mee in de praktijk. U hebt het recht om te weigeren dat een stagiaire u behandelt of dat een stagiaire bij een behandeling aanwezig is. De stagiaire behandelen alleen met goedkeuring van u en altijd onder toezicht van een gediplomeerd pedicure.

6. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Medisch Pedicure Thea Broeks. De persoonlijke gegevens worden door Medisch Pedicure Thea Broeks opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding

Medisch Pedicure Thea Broeks is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling. De geheimhouding vervalt op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak indien Medisch Pedicure Thea Broeks verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Medisch Pedicure Thea Broeks kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch Pedicure Thea Broeks is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Medisch Pedicure Thea Broeks. Diefstal wordt door Medisch Pedicure Thea Broeks altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie

Medisch Pedicure Thea Broeks geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

11. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, worden gemeld aan Medisch Pedicure Praktijk Thea Broeks.

Medisch Pedicure Thea Broeks dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Medisch Pedicure Thea Broeks zoals overeengekomen de klacht verhelpen. Indien Medisch Pedicure Thea Broeks en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Thea Broeks het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op welke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Thea Broeks en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.